Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Yararlanma koşulları

1-  Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmakla ve belirtilen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.

2-  Kullanıcılar, ödünç aldıkları materyalleri ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar.

3-  Başka bir kullanıcıda bulunan materyal rezerve ettirilebilir. Rezerve edilen materyal 2 gün içinde alınmazsa rezerve işlemi iptal edilir.

4- Üyeler aldıkları materyalin süresini 2 kez uzatabilirler.

5- Daire Başkanlığı, gerektiğinde ödünç verme süresi dolmadan materyali geri isteyebilir.

6-  Başka üniversitelerin öğretim elemanlarına materyal ödünç verme işlemlerinde karşılıklı işbirliği esası uygulanır.

7-   Danışma Kaynakları (Sözlükler, Ansiklopediler, Elkitapları, v.b.), Tezler, Süreli Yayınlar Başvuru kaynakları (Abstract, Index, Sözlük, Ansiklopedi, v.b.), görsel- işitsel araçlar, müzik notaları, rezerve kitaplar, atlas ve haritalar, koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller, yazma ve nadir basma eserleri dışındaki tüm materyaller belirlenen kurallar çerçevesinde ödünç alınabilir. Ödünç alınamayan materyaller için ücretli fotokopi hizmeti verilmektedir.

 

Kullanıcı Türü

Ödünç Süresi

Materyal türü

Akademik Personel

30 gün

5 kitap + 2 multimedya

İdari Personel

15 gün

2 kitap + 2 multimedya

Öğrenci (Önlisans-Lisans)

15 gün

2 kitap + 2 multimedya

Öğrenci (Yüksek Lisans-Doktora)

15 gün

3 kitap + 2 multimedya

CEZALAR VE ÜCRETLER

Gecikme Cezaları

Her gün için

10 KR

 

1-  Gününde iade edilmeyen kütüphane materyalinden her geçen gün için para cezası alınır. Bu cezanın miktarı Daire Başkanlığı?nın önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu para kütüphane gereksinimleri için harcanır. Para cezasını ödemeyenler ödünç materyal verilmez. Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 (otuz) günü aşması halinde, kütüphane yöneticileri, gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler. Üniversite mensuplarına uygulanan materyal kaybetme veya gecikme cezası ödenmediği takdirde aylıklarından kesilir.

2-  Öğrenciler (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) mezuniyetlerinde ve kayıtlarının silinmesi durumunda ilişik kesme belgesi almak zorundadırlar. Bu öğrencilerin isimleri ilgili birimce zaman geçmeden Daire Başkanlığına bildirilir. Kütüphaneye borçlu olan öğrencilere ilişik kesme belgesi verilmez. Bu konuda Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Dekanlıklar, Enstitü ve Yüksekokullar ve diğer birimler arasında işbirliği yapılır.

3-  Üniversiteden emekli olan, istifa nedeniyle ayrılan veya görevlendirme yada askerlikle bir süre üniversiteden uzaklaşan Akademik ve İdari Personel, ödünç aldıkları kütüphane materyalini geri vererek, kütüphaneden (varsa kendi Kütüphanesinden ve Merkez Kütüphaneden) ilişik kesme belgesi almak zorundadırlar. Bu işlem, Daire Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığının işbirliği ile yürütülür.

4-  Ödünç alınan materyalin kaybedilmesi ya da yıpratılması durumunda; Kullanıcıdan iade etmediği kütüphane materyalini sağlaması istenir.  Bunu sağlayamıyorsa, materyalin bedelinin güncel değeri ödetilir.